SUUR-SALON SELKÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

1 §    Yhdistyksen nimi on Suur-Salon Selkäyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Salon
          kaupunki ja sen toiminta-alueena on Salo ympäristökuntineen.

TARKOITUS JA TOIMINTA

2 §    Yhdistyksen tarkoituksena on edistää selkäsairauksista kärsivien hoitoa ja kuntoutusta
          toimimalla
          - selkäsairauksien ja -vammojen ennalta ehkäisemiseksi ja torjumiseksi
          - selkäsairauksien hoidon ja laaja-alaisen kuntoutuksen lisäämiseksi ja sen                
            saatavuuden
            parantamiseksi
          - jäsentensä sosiaaliturvan lisäämiseksi ja henkisen vireyden ylläpitämiseksi.

 3 §    Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
          - tekee koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
          - käy neuvotteluja ja antaa lausuntoja yhdistyksen toimialaa koskevissa asioissa
          - toimii yhteistyössä viranomaisten sekä sellaisten yhteisöjen ja järjestöjen kanssa,
            joiden toiminta  koituu selkäoireisten hyväksi.

          Yhdistys on Suomen Selkäliitto ry:n jäsen.

 4 §    Yhdistyksellä on oikeus toimintaansa varten omistaa ja hallita sekä kiinteää että
          irtainta omaisuutta ja vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

          Varojen saamiseksi toimintaansa varten yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä,
          arpajaisia, myyjäisiä, harjoittaa myyntityötä ja juhlia hankittuaan tarvittaessa siihen
          asianomaisen luvan.

          Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsen- ja kannatusmaksuja.

JÄSENET

 5 §    Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet.

          Varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä kaikki selkävammoista ja -sairauksista kärsivät
          henkilöt ja muut asiasta kiinnostuneet, heidän omaisensa sekä selkäpotilaiden hoidon
          ja kuntoutuksen parissa työskentelevät terveydenhoidon ammattihenkilöt, jotka
          hyväksyvät yhdistyksen toimintaperiaatteet ja säännöt ja jotka hallitus hyväksyy
          varsinaisiksi jäseniksi.

          Kannattajajäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt,
          jotka hyväksyvät yhdistyksen säännöt ja haluavat tukea yhdistyksen toimintaa ja
          jotka hallitus hyväksyy kannattajajäseniksi.

JÄSEN- JA KANNATUSMAKSUT

 6 §    Yhdistyksen varsinaiset jäsenet suorittavat jäsenmaksun ja kannattajajäsenet
          kannatusmaksun syyskokouksen päätöksen mukaisesti. Kannatusmaksu voi
          olla suuruudeltaan erilainen kuin jäsenmaksu.

JÄSENTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

 7 §    Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle
          tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan  yhdistyksen kokouksen
          pöytäkirjaan merkittäväksi.

          Jäsen, joka toistuvasti on laiminlyönyt jäsen- tai kannatusmaksunsa maksamisen
          tai muut jäsenvelvoitteensa tai toiminnallaan vahingoittanut yhdistystä, voidaan
          erottaa yhdistyksen jäsenyydestä.

          Erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Erotettu jäsen on oikeutettu saattamaan
          erottamispäätöksen yhdistyksen seuraavan kokouksen tutkittavaksi, jättämällä
          kirjallisen valituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kolmenkymmenen (30)
          päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, paitsi milloin erottamisen
          syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

KUNNIAJÄSENET JA YHDISTYKSEN MERKIT

 8 §    Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua henkilö, joka on vaikuttanut
          erittäin ansiokkaasti yhdistyksen toimintaan toimimalla yhdistyksen puheenjohtajana.

          Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilöitä, jotka tieteellisellä tai muulla
          toiminnallaan ovat merkittävällä tavalla tukeneet yhdistyksen toimintaa.

          Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenet kutsuu yhdistyksen kokous hallituksen
          esityksestä.

          Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

 9 §    Yhdistyksellä voi olla jäsenmerkki, ansiomerkki ja plaketti tai standaari.

          Jäsenmerkin voi jokainen jäsen lunastaa itselleen.

          Ansiomerkin, plaketin tai standaarin myöntää yhdistyksen hallitus yhdistyksen
          kokouksen vahvistaman ohjesäännön mukaisesti.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

10 §   Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät sen kokouksessa läsnä olevat varsinaiset
          jäsenet, jotka ovat maksaneet kokousta edeltävän vuoden tai kuluvan vuoden
          jäsenmaksunsa. Kokousvuonna liittyneellä jäsenellä on äänioikeus jo
          liittymisvuonna. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi (1) ääni.

          Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous
          pidetään maaliskuun ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.
          Ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi
          tai yhdistyksen kokous niin päättää tai kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
          äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii kirjallisesti
          hallitukselta.
      
          Äänestettäessä kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka puolesta on annettu
          yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, päätökseksi
          tulee se mielipide, jota puheenjohtaja on äänestyksessä ilmoittanut kannattavansa,
          paitsi vaaleissa ja lippuäänestyksessä, joissa ratkaisee arpa.

          Sääntöjen 20. pykälässä mainitussa asiassa noudatetaan kyseisen pykälän
          määräyksiä.

11 §   Kutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava kirjallisesti yhdistyksen kaikille jäsenille,
          tai lehtikutsuna yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, kevät- ja
          syyskokouksiin seitsemän (7) päivää ja ylimääräisiin kokouksiin seitsemän (7) päivää
          ennen kokousta.

12 §   Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
           1. kokouksen avaus;
           2. todetaan kokouksen osanottajat;
           3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
           4. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja
               kaksi (2) ääntenlaskijaa;
           5. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
           6. esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta;
           7. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto;
           8. vahvistetaan tilinpäätös;
           9. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden tilivelvollisille;
          10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

          Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
           1. kokouksen avaus;
           2. todetaan kokouksen osanottajat;
           3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
           4. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja
               kaksi (2) ääntenlaskijaa;
           5. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
           6. vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma;
           7. päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja kulukorvauksista;
           8. päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannatusmaksun suuruudesta;
           9. vahvistetaan seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio;
          10. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja;
          11. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle;
          12. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa;
          13. valitaan tarvittavat edustajat eri yhteistyöelimiin;
          14. valitaan jäsenet tarvittaviin toimikuntiin;
          15. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13 §   Yhdistyksen ylimääräisissä kokouksissa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat
          sekä ne asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi, kuitenkin huomioon
          ottaen, ettei kiinteistön ostamista, myymistä tai kiinnittämistä, hallituksen jäsenen ja
          tilintarkastajien valitsemista eikä erottamista, sääntöjen muuttamista eikä yhdistyksen
          purkamista koskevaa asiaa voida ottaa käsiteltäväksi ellei asiaa ole kokouskutsussa
          mainittu.

 HALLITUS

14 §   Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä.

          Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen
          varsinaisia jäseniä.

          Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan yhdeksi (1) kalenterivuodeksi ja hallituksen
          jäsenet kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä puolet (1/2)
          on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan
          arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

          Hallituksen tulee toimintavuoden ensimmäisessä kokouksessaan valita
          keskuudestaan varapuheenjohtaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

          Hallitus voi määrättyjen asioiden valmistelemiseksi tai hoitamiseksi asettaa
          tarpeelliseksi katsomiaan toimielimiä.

          Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
          varapuheenjohtajan kutsusta. Se on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
          varapuheenjohtaja ja puolet jäsenistä on läsnä.

          Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
          Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota puheenjohtaja on
          kannattanut, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

15 §   Hallituksen tulee hoitaa huolellisesti asioita ja johtaa yhdistyksen toimintaa
          yhdistyksen kokouksen päätösten, sääntöjen ja yhdistyslain mukaisesti.

          Hallituksen tehtävänä on mm:
          - edustaa yhdistystä;
          - hyväksyä jäsenet ja pitää niistä luetteloa;
          - kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat;
          - panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset;
          - hoitaa yhdistyksen varoja ja huolehtia, että tilinpäätös tehdään määräaikana;
          - valmistella ehdotus yhdistyksen tulo- ja menoarvioksi;
          - laatia vuosittain toimintasuunnitelma sekä yhdistyksen toimintakertomus;
          - palkata yhdistykselle tarpeen mukaan toimihenkilöitä ja vahvistaa heidän
            palkkauksensa tulo- ja menoarvion rajoissa;
          - ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoituksen
            edistämiseksi.

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

16 §   Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
          jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

TILIT

17 §   Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja hallituksen
          toimintakertomus tulee olla valmiina jätettäväksi tilintarkastajille helmikuun
          15:een päivään mennessä.

18 §   Tilintarkastajien tulee tarkastaa yhdistyksen hallinto, tilit, kassa, arvopaperit,
          kiinteistöt ja muu omaisuus. Tarkastuksestaan heidän on annettava kirjallinen
          kertomus hallitukselle helmikuun loppuun mennessä. Kertomuksen tulee sisältää
          mahdolliset muistutukset ja huomautukset sekä lausunto tilinpäätöksen
          vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

19 §   Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia ja yhdistys voidaan purkaa vain
          yhdistyksen kokouksen päätöksellä. Tällöin vaaditaan, että muutos- tai
          purkuehdotusta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä
          annetuista äänistä.

20 §   Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljellä olevat varat ja omaisuus
          yhdistyksen purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla yhdelle
          tai useammalle muulle rekisteröidylle yhdistykselle tai oikeustoimikelpoiselle
          säätiölle, joka tai jotka lähinnä toimivat näissä säännöissä mainittujen
          tarkoitusperien toteuttamiseksi. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään
          varat samaan tarkoitukseen.

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

21 §   Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.